Авторизація
Невірна адреса, або пароль
Email:
Пароль:

Якщо Ви бажаєте отримувати новини на email і т.д. - Зареєструйтеся

Опитування
Який із запропонованих нових наборів даних у формі відкритих даних Ви вважаєте є найбільш пріоритетним

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ КОМІСІЙ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ ПРИ МІНІСТЕРСТВІ ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ

02.09.2013

 

РЕГЛАМЕНТ

РОБОТИ КОМІСІЙ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

ПРИ МІНІСТЕРСТВІ ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Регламент роботи комісій Громадської ради при Міністерстві доходів і зборів України (далі – Регламент) розроблено на основі Положення про Громадську раду при Міністерстві доходів і зборів України (далі – Громадська рада).

Регламент регулює організаційні та процедурні питання діяльності комісій Громадської ради.

Глава 1. ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

Стаття 1. Створення постійних комісій Громадської ради

1 Громадська рада може утворити постійні комісії відповідно до напрямів діяльності Міндоходів України, які викладені в Положенні про Міністерство доходів і зборів України, затвердженомуе Указом Президента України від 18.03.2013 № 141/2013.

2. Громадська рада може створити нову або ліквідувати раніше створену комісію, змінити назву комісії чи предмет її відання. При утворенні нової комісії одночасно приймається рішення про предмет її відання та персональний склад.

3. Порядок підготовки і розгляду Громадською радою питань про утворення, ліквідацію комісій, зміну їх назв чи предметів відання, обрання, зміни їх керівництва та персонального складу визначається на основі цього Регламенту.

4. Перелік комісій затверджується на засіданні Громадської ради нового скликання більшістю голосів членів Громадської ради від її складу.

5. Очолює комісію голова, а за його відсутності – заступник голови комісії.

Стаття 2. Обрання та відкликання голів комісій Громадської ради

Обрання та відкликання голів та заступників голів комісій Громадської ради здійснюється членами самих Комісій.

Стаття 3. Формування персонального складу комісій Громадської ради

1. Персональний склад комісій формується шляхом подачі письмових заяв членами Громадської ради. Член Громадської ради може одночасно бути членом не більше ніж двох комісій.

2. Член Громадської ради, який виявив бажання перейти до іншої комісії (або вийти з комісії), може звернутися із відповідною заявою до Голови Громадської ради, який направляє її для розгляду в комісію, в яку бажає перейти член Ради.

Стаття 4. Функції комісій Громадської ради

Комісії Громадської ради здійснюють такі функції:

1) проектну;

2) організаційну;

3) контрольну.

Стаття 5. Проектна функція комісій

Проектна функція комісій полягає в:

1) розробці проектів рішень, інших актів Громадської ради;

2) попередньому розгляді та підготовці висновків і пропозицій щодо питань, внесених суб'єктами ініціативи на розгляд Громадської ради;

3) доопрацюванні за дорученням Громадської ради окремих питань за наслідками їх розгляду;

4) узагальненні зауважень і пропозицій, що надійшли до проектів нормативно-правових, в тому числі регуляторних, проектів рішень та інших актів Громадської ради;

5) внесенні пропозицій щодо перспективного планування роботи.

Стаття 6. Організаційна функція комісій

Організаційна функція комісій полягає в:

1) плануванні своєї роботи;

2) проведенні збору та аналізу інформації з питань, що належать до повноважень комісій, організації громадських слухань із цих питань, у тому числі на засіданнях Громадської ради;

4) підготовці питань на розгляд Громадської ради відповідно до предметів їх відання;

5) участі у формуванні порядку денного засідань Громадської ради;

6) прийнятті рішень, наданні висновків, рекомендацій, роз'яснень;

7) розгляді звернень, що надійшли до комісій в установленому порядку;

8) участі відповідно до предметів їх відання в громадській діяльності, взаємодії з підрозділами Міндоходів України;

9) підготовці письмових звітів про підсумки своєї діяльності.

Стаття 7. Контрольна функція комісій

Контрольна функція комісій полягає в:

1) аналізі практики застосування законодавчих і нормативних актів Міндоходів України в діяльності суб’єктів господарювання з питань, віднесених до предметів відання комісій, підготовці та поданні відповідних висновків та рекомендацій на розгляд Громадської ради;

2) організації та підготовці за дорученням Громадської ради громадських слухань;

3) організації та підготовці слухань у комісіях;

4) підготовці та поданні на розгляд Громадської ради запитів до Міндоходів України;

5) направленні матеріалів для відповідного реагування в межах, установлених законом, державним органам, їх посадовим особам;

Стаття 8. Голова комісії

1. Голова комісії організовує роботу комісії.

2. Голова комісії:

1) вносить пропозиції на засідання комісії щодо розподілу обов'язків між членами комісії;

2) забезпечує складання плану роботи комісії;

3) забезпечує виконання плану-графіка робіт над питаннями та проектами актів Громадської ради, щодо яких комісія визначена головною;

4) головує на засіданнях комісії;

5) організовує повідомлення членів комісії про проведення засідання комісії та її порядок денний;

6) запрошує в разі необхідності фахівців для участі в роботі комісії та робочих груп;

7) підписує акти, прийняті комісією, та протоколи засідань комісії;

8) представляє комісію у відносинах з Головою та заступниками Голови Громадської ради, іншими комісіями Громадської ради, об'єднаннями громадян, а також з міжнародними організаціями;

9) організовує виконання рішень комісії та інформує членів комісії про хід їх виконання;

10) організовує підготовку звіту про роботу комісії;

11) доповідає Громадській раді про роботу комісії;

12) дає доручення з організаційних питань членам комісії;

13) інформує членів комісії про офіційні документи, листи, що надійшли до комісії, а також робить інші повідомлення, які стосуються діяльності комісії;

14) інформує Громадську раду про відсутність їх членів на засіданнях комісії без поважних причин;

15) здійснює інші повноваження, передбачені цим Регламентом, рішеннями Громадської ради та розпорядженнями Голови Громадської ради.

3. Голова комісії наприкінці терміну повноважень Громадської ради забезпечує підготовку і передачу секретарю Громадської ради:

1) супровідних записок з даними про виконану роботу та стан підготовки щодо кожного питання;

2) переліку питань, з яких комісію було визначено головною і розгляд яких не було завершено;

3) документів щодо внесених питань і прийнятих рішень.

4. У разі, коли голова комісії не може виконувати свої функції, ці функції виконує заступник голови комісії.

Стаття 9. Права та обов'язки членів комісії

1. Члени комісії мають рівні права та обов'язки.

2. Члени комісії мають право:

1) вносити пропозиції про розгляд на засіданнях комісій будь-якого питання, що належить до їх відання, а також брати участь в обговоренні рішень, висновків, рекомендацій, у прийнятті їх чи ухваленні. Пропозиція члена комісії на його вимогу повинна бути проголосована на засіданні комісії;

2) викладати у письмовій формі свою окрему думку як додаток до рішення, рекомендації чи висновку комісії;

3) брати участь у підготовці проектів актів Громадської ради.

3. Члени комісій зобов'язані:

1) брати участь у роботі комісій;

2) бути присутніми на засіданнях комісій, до складу яких вони входять;

3) дотримуватися порядку на засіданнях комісій, робочих груп, слуханнях у комісіях;

4) виконувати доручення, передбачені рішеннями, рекомендаціями комісій.

Стаття 10. Планування роботи комісій

1. Комісії планують свою роботу на кожне чергове засідання Громадської ради.

2. Плани роботи комісією затверджуються рішенням комісії до початку чергових зборів Громадської ради, на яку формується план.

3. У планах роботи комісією визначаються заходи, терміни, відповідальні за їх виконання члени комісії, експерти та посадові особи Міндоходів, залучені до підготовки та виконання заходів, передбачених планом.

Стаття 11. Форми роботи комісії

1. Формою роботи комісії є засідання.

2. Засідання комісій можуть бути виїзними та спільними з іншими комісіями.

Стаття 12. Скликання засідань комісій

1. Засідання комісій скликає голова комісії на підставі затвердженого комісією плану роботи, доручення Громадської ради чи її Голови або за власною ініціативою.

2. Голова комісії зобов'язаний скликати засідання комісії, якщо на цьому наполягає не менше третини членів комісії.

3. Розклад засідань комісії складається головою комісії з урахуванням календарного плану роботи Громадської ради, доручень Громадської ради, Голови Громадської ради, стану підготовки питань до розгляду і затверджується на засіданні комісії.

4. Про зміни до розкладу засідань комісії голова комісії повідомляє її членів не пізніш як за два дні до засідання за допомогою email-повідомлень.

5. Додатково до порядку денного засідання комісії можуть бути включені питання, що не потребують попередньої підготовки, якщо на цьому наполягає не менше половини присутніх на її засіданні членів комісії.

6. Якщо три заплановані засідання комісії не відбулися, за рішенням Громадської ради вноситься проект постанови Громадської ради про звіт голови комісії щодо роботи комісії, засідання якої не відбулися. За наслідками обговорення цього питання Громадська Рада може прийняти:

1) рішення про відкликання голови комісії;

2) рішення про ліквідацію комісії.

Стаття 13. Порядок проведення засідань комісії

1. Засідання комісії є повноважним, якщо на ньому присутні більше половини від затвердженого Громадською радою складу її членів.

2. Засідання комісії проводяться відкрито і гласно.

3. Голосування на засіданні комісії здійснюється членами комісії особисто і відкрито. Підрахунок результатів під час відкритого голосування здійснюється головуючим на засіданні членом комісії. Результати голосування заносяться до протоколу засідання комісії із зазначенням кількості голосів "за", "проти", "утримались". Рішення приймається простою більшістю голосів членів комісії, від присутніх на засіданні.

Стаття 14. Особливості проведення спільного засідання комісій

1. Спільні засідання комісій скликаються за ініціативою відповідних комісій або за дорученням Громадської ради України.

2. Спільні засідання комісій веде один із голів цих комісій за взаємною згодою. За дорученням Громадської ради або Голови Громадської ради спільні засідання комісій можуть вести відповідно Голова Громадської ради або його заступники.

3. Голосування з обговорюваних на спільному засіданні комісій питань проводяться окремо кожною комісією.

4. Акти, прийняті на спільному засіданні комісій, підписуються головами відповідних комісій.

Стаття 15. Участь членів комісій у засіданнях комісій

1. Члени комісій зобов'язані брати участь у засіданні комісії.

2. Члени комісії зобов'язані завчасно повідомити про неможливість бути присутніми на засіданні комісії керівництво комісії.

3. Про відсутність членів комісії на засіданнях без поважних причин щомісячно подається інформація Голові Громадської ради.

Стаття 16. Акти, що приймаються комісією

За результатами розгляду питань на засіданнях комісії приймаються:

рішення - з організаційних питань;

пропозиції – з виконання проектної функції діяльності комісії;

рекомендації - щодо контрольної діяльності комісії, щодо результатів слухань у комісіях.

Стаття 17. Оформлення рішень, висновків та рекомендацій комісій

1. У рішеннях, висновках та рекомендаціях комісій зазначається питання, з якого вони прийняті, дата його розгляду і номер протоколу засідання.

2. Рішення підписується Головою комісії.

Стаття 18. Оформлення протоколів засідань комісії

1. На кожному засіданні комісії ведеться протокол засідання.

2. У протоколі засідання комісії зазначаються:

1) номер протоколу, дата, час і місце проведення засідання;

2) прізвище головуючого на засіданні, список членів комісії, присутніх на засіданні та відсутніх членів комісії із зазначенням причин відсутності, список запрошених осіб із зазначенням їх участі в засіданні;

3) порядок денний засідання;

4) розглянуті питання порядку денного, список членів комісії, а також запрошених осіб, які виступили на засіданні;

5) назви документів, розглянутих на засіданні комісії або поширених серед членів комісії;

6) результати голосування з питань порядку денного;

7) прийняті рішення, висновки, ухвалені рекомендації.

 

Глава 2.УТВОРЕННЯ ПІДКОМІСІЙ ТА РОБОЧИХ ГРУП У СКЛАДІ КОМІСІЙ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

Стаття 19. Порядок утворення підкомісій та робочих груп

1. Комісії можуть приймати рішення про утворення підкомісій та робочих груп для підготовки і попереднього розгляду питань, а також для підготовки і доопрацювання проектів рішень та інших актів Громадської ради.

2. Підкомісія є постійно діючим органом.

Робочі групи формуються для виконання тимчасових завдань з діяльності Громадської ради або комісій.

3. Підкомісія утворюється з числа членів відповідної комісії Громадської ради, які дали на це згоду.

Робоча група утворюється з числа членів Громадської ради, які дали на це згоду. Кількісний склад формується з урахуванням принципу представництва комісій Громадської ради.

4. Пропозиції щодо кількісного та персонального складу робочої групи подаються у письмовій формі комісіями у п'ятиденний строк з дня направлення до них письмового звернення ініціатора (ініціаторів) утворення. Якщо комісія не запропонувала у встановлений строк представників для роботи в робочій групі, то така робоча група створюється без участі представників цієї комісії.

5. Про утворення підкомісії, робочої групи Комісія приймає рішення, в якому визначає:

1) назву підкомісії, робочої групи;

2) мету, завдання і коло питань, для підготовки і попереднього розгляду яких утворюється підкомісія, робоча група;

3) кількісний і персональний склад підкомісії, робочої групи;

4) термін діяльності підкомісії, робочої групи (на заздалегідь визначений час або на час виконання відповідної роботи);

5) термін звіту підкомісії, робочої групи про виконану роботу, який не перевищує шести місяців з дня її утворення;

6) заходи щодо кадрового, матеріально-технічного, інформаційного, організаційного забезпечення роботи робочої групи.

6. На посаду голови підкомісії або керівника робочої групи не може бути обраний голова комісії.

7. Члени Комісії можуть бути одночасно членами декількох підкомісій, робочих груп.

8. Голова підкомісії обирається на засіданні Комісії більшістю голосів з числа членів цієї підкомісії.

Керівник робочої групи обирається на першому засіданні з числа її членів.

Стаття20. Термін діяльності підкомісій та робочих груп у складі Комісії Громадської ради

1. Строк повноважень підкомісії не може перевищувати строку повноважень комісії Громадської ради.

Строк повноважень робочої групи не може перевищувати одного року з дня її утворення.

2. Повноваження підкомісій, робочих груп вважаються припиненими в разі:

1) прийняття комісією відповідного рішення;

2) припинення повноважень комісії, якою утворено такі підкомісії або робочі групи;

3) закінчення строку повноважень підкомісії, робочої групи.

 

 

Голова Громадської ради при

Міністерстві доходів і зборів України                                                                Я.В. Романчук